Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2014Öppen tillgång

Slutrapport: Utmarksbete – ett biologiskt kulturarv som resurs för en hållbar framtid

Tunon, Håkan; Bele, Bolette; Axelsson Linkowski, Weronika; Kvarnström, Marie

Sammanfattning

Historiskt sett har utmarkerna i Norden använts för bete ochfodertäkt och har därför haft en stor roll hushållningen. Denna hävd har skapat ett kulturlandskap med hävdgynnade arter och strukturer, ett kulturlandskap som har stora natur- och kulturvärden. Under 1900-talet har samhällets strukturomvandling lett till en successiv avveckling av detta utmarksbruk, vilket förändrat landskapsbilden och den biologiska mångfaldens sammansättning. Projektet har haft som syfte att synliggöra den potential som utmarken utgör för samhället idag och i framtiden och inte enbart som ett historiskt kulturarv. Inom ramen för projektet har vi genomfört workshops, intervjuer, inventeringar och sammanställningar i syfte att både samla in fakta och att sprida information och lyfta projektets tema i diskussionen. I juli 2014 genomfördes en "fäbodresa" med forskare, myndighetsrepresentanter och brukare från både Sverige och Norge i syfte att skapa en arena där man kunde diskutera erfarenheter och perspektiv på utmarksbete och dess värden. Resultaten från projektet har presenterats i olika sammanhang med finns också i form av ett antal publikationer.

Publicerad i

CBM:s skriftserie
2014, nummer: 82
ISBN: 978-91-89232-93-8
Utgivare: Centrum för biologisk mångfald & Bioforsk Midt-Norge