Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2015Öppen tillgång

Sågspånets malningsgrad : inverkan på pelletskvalitet : pelletplattformen II

Finell, Michael; Kalen, Gunnar; Segerström, Markus; Jonsson, Carina

Sammanfattning

I denna undersökning har torkat sågspån malts med olika sållgrovlekar (2 mm, 4 mm, 6 mm och 8 mm) och använts för pelletstillverkning. Som jämförelse har icke malt, endast material som passerar 4 x 4 mm använts. Materialen har konditionerats till fukthalter mellan 10 % och 13 % innan pelletering. Försöken gjordes på SLU:s pilotanläggning med en kapacitet på ca 400 kg/h. Under försöken uppmättes energiåtgång vid malning, energiåtgång vid pelletering samt fysikaliska kvalitetsegenskaper på produkten. Även askhalter, extraktivämnesinnehåll och styckedensitet på pellets producerade av olika spånfraktioner uppmättes. Två prover, pellets tillverkade av 8 mm spån och 2 mm spån, togs ut för att studera emissioner av kolmonoxid, koldioxid och metan vid lagring och för att se om det är skillnader mellan pellets tillverkade av olika grovt malda råvaror. Resultaten visade att spånets malgrad påverkar framför allt bulkdensiteten på produkten genom att mer finmalt spån ger en högre bulkdensitet. Övriga kvalitetsparametrar påverkades i mindre grad eller inte alls av spånets malgrad. Det är också möjligt att producera pellets av acceptabel kvalitet helt utan malning av spånet. Endast en bortsållning av övergrovt material verkar vara tillräckligt för att ge en acceptabel råvara. Emissionstesterna visade att det är ingen skillnad mellan pellets tillverkade av spån malt på 2 mm såll och spån malt på 8 mm såll. Extraktivämneshalten i pelleterat material var något lägre än i den icke pelleterade råvaran. Detta beror antagligen på lättflyktiga ämnen som avgår vid de förhöjda temperaturerna som uppstår i pelletringsprocessen.

Nyckelord

Biofuel pellets; hammer mill; pellet quality; energy consumption

Publicerad i

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2015, nummer: 2015:3Utgivare: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet