Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2015

Våtmarker

Sundberg, Sebastian; Bjelke, Ulf; Von Wachenfeldt, Eddie; Tranvik, Lena

Sammanfattning

Våtmarker, bl.a. myrar och sötvattensstränder, hyser totalt drygt 800 rödlistade arter, och för nästan 470 av dessa är våtmarkerna särskilt viktiga livsmiljöer. De flesta artgrupper har representanter här, men kärlväxter, lavar, tvåvingar och skalbaggar är särskilt artrika. Även mossor, fjärilar, fåglar och landmollusker är väl representerade. Rikkärr och sötvattensstränder är de artrikaste våtmarksmiljöerna. De rödlistade våtmarksarterna hotas främst av igenväxning, dikning, vattenreglering och eutrofiering. Restaurering, fortsatt och utökad hävd samt nyskapande av våtmarker är viktiga åtgärder, liksom återgång till naturlig vattenföring och vattenståndsdynamik i strandnära miljöer.

Publicerad i

ArtDatabanken Rapporterar
2015, nummer: 17, sidor: 41-45 Titel: Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer - rödlistade arter i Sverige 2015
ISBN: 978-91-87853-13-5
Utgivare: ArtDatabanken, SLU