Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2015Öppen tillgång

ALM-MODELLEN : En 5-stegs modell för företagsutveckling av Attraktiva Landsbygdsplatser baserade på Miljökvalitéer

Pálsdóttir, Anna María; Larsson, Anders; Bengtsson, Anna; Karlsson, Ove; Håkansson, Bengt; Santen, Kristina; Jonson, Carl; Konijnendijk, Cecil

Sammanfattning

Den svenska landsbygden är rik på möjligheter inom trädgårdsnäringen, men företagandet behöver professionaliseras för att outnyttjade landskaps- och trädgårdskvaliteter ska bli synliga och utvecklingsbara. Inom projektet Tre Modellträdgårdar har SLU i samarbete med tre landsbygdsföretag testat och utvärderat olika modeller från analys- till implementeringsstadiet. Resultaten visar att det med relativt enkla medel går att systematiskt analysera miljökvaliteter och utifrån strikt företagsekonomiska utgångspunkter, i dialog mellan universitet, myndigheter och företag, finna kreativa och företagsekonomiskt hållbara lösningar ur ett trädgårds- och landskapsperspektiv. Ett konkret resultat är introduktionen av ett årligt återkommande konvent inom området. Här presenteras en ny modell för att främja företagsutveckling av Attraktiva Landsbygdsplatser baserade på Miljökvalitéer (ALM). ALM-modellen ska ge företagaren möjlighet att utveckla aktiviteter, som i sin tur kan öka attraktionskraften på ett markant, varaktigt och inkomstbringande sätt.

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2015, nummer: 2015:21Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap