Skip to main content
Factsheet, 2015

Industrihampa för produktion av bioetanol

Johansson, Eva; Prade, Thomas; Svensson, Sven-Erik; Prade, Thomas; Johansson, Eva

Abstract

Samhället av idag står inför stora utmaningar. Höga koldioxidhalter i atmosfären, smältande isar vid våra poler, plastberg som flyter omkring i haven, föroreningar av luft, mark och vatten, ökad population osv. Ytterligare ett problem är att den fossila oljan håller på att ta slut. Vi behöver alltså hitta hållbara lösningar, som sparar på jordens resurser, som bidrar till en hållbar livsmedelsförsörjning och som samtidigt bidrar till en modern livsstil med hög levnadsstandard. Biomassa från växter lyfts fram på många sätt som framtidens lösning. Biomassa ska ge hållbara drivmedel, kemikalier, material etc. och har potentialen att bidra med detta. Syftet med detta projekt var att undersöka om industrihampa kan användas för framställning av bio-drivmedlet etanol och om användandet av hampa för detta ändamål var ekonomiskt lönsamt. Resultaten visade att förbehandlingen av hampan innan jäsningen till etanol var den faktor som spelade störst roll för etanolutbytet och därmed för lönsamheten av etanolproduktionen från hampa. Förbehandling av hampan med 1% svavelsyra vid 180oC ledde till den största etanolavkastningen. Denna förbehandling ledde också till ett positivt ekonomiskt resultat för användning av hampa för etanolproduktion. Projektet testade också om ekologisk eller konventionell produktion av hampa påverkade det ekonomiska utfallet av hampaproduktion för etanolproduktion, men fann endast en liten skillnad beroende på skillnad i maskinkostnader.

Keywords

Ethanol production; hemp; Economic impact

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:14
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 104
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology (VH), general
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Lund University
Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 101

Sustainable Development Goals

SDG7 Affordable and clean energy
SDG8 Decent work and economic growth
SDG12 Responsible consumption and production

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/68341