Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2016Öppen tillgång

Matsvinn till chutney : klimat- och energianalys av återanvändning av frukt- och gröntsvinn från livsmedelsbutiker

Spångberg, Johanna; Eriksson, Mattias

Sammanfattning

Matsvinn är ett problem som uppkommer längs hela livsmedelskedjan och leder till att mat produceras i onödan. Denna onödiga matproduktion bidrar till utsläpp som påverkar miljön samt förbrukar ändliga resurser. I livsmedelsbutiker koncentreras matsvinn till ett fåtal platser och dessutom är det fortfarande av relativt god kvalitet vilket möjliggör att matsvinnet återanvänds till ny mat. I detta projekt har matsvinnet från butiker använts för att producera chutney och syftet med detta har varit att hitta mer resurseffektiva sätt att omhänderta matsvinn. För att utvärdera miljöeffekten av att producera chutney av matsvinn har livscykelanalys använts för att beräkna utsläppen av växthusgaser samt förbrukningen av primärenergi. Chutneyproduktionen har jämförts med andra avfallshanteringsscenarier som alla har varit möjliga att använda för butiken. De analyserade avfallsscenarierna var förbränning, rötning, chutney samt välgörenhet och beräkningarna är baserade på platsspecifik data så långt det har varit möjligt. Från denna studie är det tydlig att chutneyproduktion samt välgörenhet ger betydligt lägre växthusgasutsläpp och lägre primärenergiförbrukning än vad rötning och förbränning ger. Detta beror främst på att den viktigaste processen i alla scenarier var hur mycket och vilka produkter som matsvinnet kunde användas till att ersätta. Eftersom välgörenhet och chutneyproduktion går ut på att ersätta annan mat har dessa avfallshanteringsalternativ större potential att minska utsläpp än rötning och förbränning där endast energi och växtnäring ersätts. Även om det finns praktiska begränsningar som gör det svårt att producera chutney av allt Sveriges matsvinn är detta en metod som ger betydligt större miljövinster än exempelvis biogasproduktion. Därför bör omarbetning av matsvinn till nya produkter, likt chutney, användas som ett komplement till annan avfallshantering vilket kan bidra till en mer hållbar livsmedelskedja.

Nyckelord

matsvinn; butik; frukt & grönt; chutney; välgörenhet; rötning; förbränning

Publicerad i

Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU)
2016, nummer: 087
Utgivare: Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet