Skip to main content
Factsheet, 2015

Artrika vallar ger hållbar energiråvara och gynnar den biologiska mångfalden

Carlsson, Georg; Svensson, Sven-Erik; Mattsson, Jan Erik; Prade, Thomas

Abstract

Detta faktablad utgör slutrapport för projektet "Användning av outnyttjade gräsmarker för biodiversitet och bioenergi - nätverk och fältförsök", som har genomförts under 2011-2014. Projektet har fört samman många aktörer med intresse för jordbruk, naturvård och bioenergi, och visat att nyetablering och extensiv hävd av artrika vallar kan generera värdefulla synergieffekter mellan minskad klimatpåverkan, minskad övergödning och ett rikt odlingslandskap.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:20
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Mattsson, Jan Erik
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Lund University

Sustainable Development Goals

SDG15 Life on land
SDG13 Climate action
SDG12 Responsible consumption and production

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science
Renewable Bioenergy Research

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/69895