Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2016Öppen tillgång

Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2012 : slutrapport

Härlin, Carina; Eriksson, Stefan

Sammanfattning

Ett stort problem vid föryngring av barrträd i Sverige är skador orsakade av snytbaggar, Hylobius abietis (L.). Behandling med insekticider har hittills varit det vanligaste sättet att skydda plantor från snytbaggeskador. Under senare år har användandet av mekaniska skydd ökat, delvis för att allt fler skogsföretag blivit FSC-certifierade och med det krav på minskad giftanvändning. I Sveriges FCS-ceritifierade skogar har användningen av insekticider halverats under 2010–2014. Merit Forest (imidakloprid) var fram till juni 2013 den enda insekticiden FSC-certifierade organisationer kunde få dispens för, men sedan dess kan dispens fås även för Imprid Skog (acetamiprid). Nyligen utökades FSC:s lista över mycket farliga bekämpningsme-del och båda dessa insekticiders aktiva ämnen finns med i den. Det innebär att från och med 10 mars 2015 krävs dispens förutom från Svenska FSC också från Internationella FSC för att få använda dessa preparat mot snytbaggeskador. I rapporten redovisas resultat från fyra olika delförsök anlagda på tre olika lokaler våren 2012. I det första delförsöket jämförs åtta olika behandlingar på täckrotsplantor av gran i omarkbe-redd mark. Samma behandlingar på täckrotsplantor testades även i markberedd mark i ett annat delförsök. I de två övriga delförsöken testades dels sju behandlingar på PluggPlusEtt-plantor, dels tre behandlingar på täckrotsplantor av tall i omarkberedd respektive markberedd mark. De olika behandlingarnas planteringsposition slumpades ut inom varje delförsök. Alla delförsök studerades under tre år. Bäst effekt mot snytbaggeskador och högst överlevnad i täckrotsförsöket med gran både i omarkberedd och markberedd mark hade Merit Forest (både med engångs- och ombehandling), Conniflex och Södra 1. Tuggummivax hade en skyddseffekt mot snytbaggeskador i nivå med Merit Forest ombehandling, men något lägre överlevnad medan Tassu-skyddet hade en större andel plantor dödade av snytbagge, jämfört med obehandlad kontroll. PluggPlusEtt-plantor av gran i omarkberedd mark skyddades bäst med Merit Forest, som gav minst snytbaggeskador och högst överlevnad. I markberedd mark hade alla behandlingar en låg andel snytbaggedödade plantor, liksom även de obehandlade PluggPlusEtt-plantorna, vilket gjorde att ingen effekt av skydden gick att påvisa. Markberedningens effekt var tydlig även för täckrotsplantor av tall, med avsevärt lägre död-lighet på grund av snytbagge i det markberedda delförsöket. Även om de obehandlade täck-rotsplantorna av tall hade en högre andel plantor dödade av snytbagge än övriga behandlingar i det markberedda försöket så var det ingen signifikant skillnad i överlevnad mellan behandling-arna. Täckrotsplantor av tall planterade i omarkberedd mark som hade behandlats med Merit Forest ombehandling eller Conniflex hade lägre snytbaggeskador jämfört med de obehandlade plantorna. Överlevnaden var signifikant högre för Merit Forest ombehandlade plantor jämfört med obehandlade plantor. Även Conniflex på täckrotsplantor av tall tenderade att ha högre överlevnad än obehandlade plantor, men skillnaden var inte sigifikant. I försöken var också några få procent av plantorna skadade eller dödade av svart gran- eller tallbastborre (Hylastes Erichson).

Nyckelord

mekaniska plantskydd; Hylobius; insekticid; snytbagge; plantor; gran; tall; Hylastes

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
2016, nummer: 12
Utgivare: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet