Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2015Öppen tillgång

Matsvinn i primärproduktionen – exempel från äpple och morot

Olsson, Marie; Andersson, Staffan; Gustavsson, Karl-Erik

Sammanfattning

En stor andel av produktionen av frukt och grönsaker sorteras idag bort beroende på att de inte uppfyller krav på kvalitet. Förutom ekonomiska förluster för odlarna, så innebär även bortsortering en belastning på miljö och bidrar till klimatförändringar. I denna undersökning har vi gjort mätningar och uppskattningar av hur stort svinnet är vid produktionen av några av de största produkterna i svensk frukt- och gröntproduktion, äpplen och morötter. Undersökningen visade att 1,7 kg per träd lämnades kvar i äppleodlingarna som svinn efter skörd, vilket skulle innebära ca 18 % av den totala äppleskörden per år. Statistik över sortering av äpplen under fem år visade att 67 % var klass 1, 9 % klass 2, 22 % industrifrukt, 0,04 % osorterat och 2 % kasserat. Det var stor skillnad både mellan de undersökta åren och mellan odlare. En mindre undersökning av svinn av morot på fält efter skörd i november månad visade att kvarlämnade morötter efter skörd var knappt ett kg per m2. En kvalitetssortering under våren av lagrade samt fältlagrade, nyskördade morötter, visade att 38 % av morötterna var av undermålig kvalitet enligt normen, men 77 % av dessa uppskattades vara ätliga. Denna undersökning har visat att det finns stora mängder svinn i primärproduktionen av dessa produkter, och att det finns stor potential att istället använda svinnet som biprodukter till råvara i nya produkter, men nya metoder behövs för insamling och sortering.

Nyckelord

matsvinn, äpple, morot

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2015, nummer: 2015:17Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap