Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2016Öppen tillgång

Antropogena föroreningar i svenska vattentäkter : en underlagsrapport till Livsmedelsverket

Glimstedt, Linda; Ahrens, Lutz; Wiberg, Karin

Sammanfattning

Intag av dricksvatten utgör en viktig exponeringsväg för organiska miljöföroreningar i svenska vattentäkter för människor, som i vissa fall kan vara betydande för totalintaget. Närvaro av orga-niska miljöföroreningar i vattentäkter utgör därmed ett hot mot svenska folkets hälsa. Syftet med den här studien var att sammanställa antropogena föroreningar som detekterats i svenska vatten-täkter. De viktigaste källorna för informationsinhämtning var Vattentäktsarkivet och en databas inom den svenska miljöövervakningen. De vattentäkter som inkluderades i studien var grundvat-tentäkter, vattentäkter till infiltration samt ytvattentäkter, såväl enskilda som kommunala täkter. Ansatsen var att inkludera en majoritet av alla miljöföroreningar som rapporterats. Många av de substanserna tillhörde någon av ämnesgrupperna bekämpningsmedel, läkemedel och industrike-mikalier. Substanserna sorterades efter detektionsfrekvens och geografisk spridning. Det var ett flertal sub-stanser som både hade hög detektionsfrekvens och geografisk spridning. Exempel på dessa var 2,6-diklorbensamid (BAM), flukonazol, irbesartan, karbamezepin, naproxen, paracetamol, ven-flaxin, perfluorbutansulfonat (PFBS), perfluorhexansulfonat (PFHxS), perfluoroktansyra (PFOA) och perfluorooktansulfonat (PFOS). En fortsatt sortering av intressanta substanser anses vara nödvändig. Ett förslag är att studera och sortera efter substansernas kemiska egenskaper.

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2016, nummer: 2016:4ISBN: 978-91-576-9431-7
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö