Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2016Öppen tillgång

Rehabilitering av degenererad skog i kärvt klimat : utvärdering av ett 31-årigt experiment på Ätnarova försökspark

Bäckström, Per-ove; Elfving, Björn

Sammanfattning

Olika skötselalternativ för en degenererad skog i kärvt klimat (67°N, 460 m.ö.h.) prövades i ett försök som anlades 1983/84 med 32 parceller à 0,1 ha. Det återinventerades hösten 2015. Ursprungsbeståndet var ca 100 år och höll stamvolymen 50 m³sk per hektar med 40 % gran och 60 % glasbjörk. Det växte med ca 1 m³sk per hektar och år under observationsperioden. Kalhuggning utan föryngringsåtgärder gav rikligt björkuppslag och få granplantor och bedöms på sikt återskapa ursprungsbeståndet. Fröträdsställning av gran gav fler granplantor än “ingen åtgärd” men plantorna växte dåligt. Markberedning under fröträden hade ingen signifikant effekt. Plantering under björkskärm ledde för tall och contorta till mycket höga avgångar och för gran till starkt hämmad plantutveckling. Contortaplantering på kalmark gav snabbväxande träd men höga avgångar och kraftiga snöskador. Tallplantering på kalmark klarade sig bättre och bedöms på sikt utvecklas till växtliga bestånd. Granplantering på kalmark uppvisade god utveckling, särskilt efter kemisk avdödning av björkstubbarna. Höjdbonitering av planteringarna på kalmark indikerade ståndortsindex på 20–23 m vilket in-nebär boniteter på över 4 m³sk. Rehabiliteringen av det degenererade ursprungsbeståndet ge-nom kalhuggning och plantering ser alltså ut att ha lyckats. Med stöd av observationer också i omgivande försök och bestånd bedöms tallplantering vara det lönsammaste alternativet.

Nyckelord

plantering; naturlig föryngring; fröträd; skärmar; kalhyggen; beståndsutveckling; tall; gran; glasbjörk; contorta

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
2016, nummer: 14
Utgivare: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet