Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2017Öppen tillgång

Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2013 : slutrapport

Eriksson, Stefan; Karlsson, Ann-Britt; Härlin, Carina

Sammanfattning

Ett stort problem vid föryngring av barrträd i Sverige är skador orsakade av snytbaggar, Hylobius abietis (L.). Behandling med insekticider har hittills varit det vanligaste sättet att skydda plantor från snytbaggeskador. Under senare år har användandet av mekaniska skydd ökat, delvis för att allt fler skogsföretag blivit FSC-certifierade och med det krav på minskad giftanvändning. I Sveriges FCS-ceritifierade skogar har användningen av insekticider halverats under 2010–2014. Merit Forest WG (imidakloprid) var fram till juni 2013 den enda insekticiden FSC-certifierade organisationer kunde få dispens för, men sedan dess kan dispens fås även för Imprid Skog (acetamiprid). Nyligen utökades FSC:s lista över mycket farliga bekämpningsme-del och båda dessa insekticiders aktiva ämnen finns med i den. Det innebär att från och med 10 mars 2015 krävs dispens, förutom från Svenska FSC, också från Internationella FSC, för att få använda dessa preparat för att skydda plantor från snytbaggeskador. I rapporten redovisas resultat från fyra olika delförsök med granplantor, anlagda på tre lokaler våren 2013. I det första delförsöket jämförs 15 olika behandlingar på täckrotsplantor planterade i omarkberedd mark. I delförsök 2 testades sju behandlingar på barrotsplantor planterade i omarkberedd mark. Fjorton olika behandlingar testades på täckrotsplantor planterade i markbe-redd mark i ett tredje delförsök. Det fjärde delförsöket omfattar sju behandlingar på barrots-plantor planterade i markberdd mark. De olika behandlingarnas planteringspositioner slumpades ut inom varje delförsök. Alla delförsök studerades under tre år. Bäst effekt mot snytbaggeskador och högst överlevnad i det omarkberedda försöket med täckrotsplantor hade Skum och Södra 1. I delförsöket med barrotsplantor på omarkberedd mark hade Bugwax typ C, Merit Forest WG ombehandling och Bugwax typ D den lägsta andelen snytbaggedödade plantor, medan Bugwax typ C och MultiPro hade den högsta överlevnaden. Samtliga behandlingar hade en lägre andel snytbaggeskador på plantorna än de obehandlade plantorna i båda de omarkberedda delförsöken. Markberedningeffekten var mycket stor i såväl täckrots- som barrotsförsöket. Täckrotsplantor skyddade med Merit Forest WG ombehandling och Weebar hade klarat sig helt utan avgångar orsakade av snytbaggeangrepp. I det markberedda barrotsförsöket hade plantorna, inklusive de obehandlade, klarat sig nästan helt från dödliga snytbaggeskador. Överlevnaden efter tre år i fält var hög både för täckrots- och barrotsplantorna som planterades i markberedd mark. I försöken hade också en del plantor dödats av svart gran- eller tallbastborre (Hylastes cunucularis resp. Hylastes brunneus Erichson). Det var en högre andel angrepp i de omarkbe-redda försöken, både på täckrots- och barrotsplantor och värst drabbad var plantor av typen Grov planta.

Nyckelord

mekaniska plantskydd; Hylobius; insekticid; snytbagge; markberedning; plantor; gran; Hylastes

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
2017, nummer: 15
Utgivare: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet