Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2017

Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö : årsrapport för 2016

Fagerholm, Björn; Jonsson, Anna-Li

Sammanfattning

Denna rapport undersöker främst påverkan på marint liv från pappersmassafabriken Södra Cell Värö. Sedan 1983 övervakas det marina djursamhället på botten utanför pappersmassafabriken Södra Cell Värö för att undersöka om det processvatten som släpps ut har någon påverkan. Undersökningarna utförs genom provfiske med bottentrål i det havsområde där processvattnet strömmar ut (recipienten Värö). För att kunna göra relevanta tidsserieanalyser utförs även motsvarande provtagning i ett opåverkat område (referensområdet Ustö). Dessutom övervakas uppvandringen av ålyngel (Anguilla anguilla) i Viskan. Den har dokumenterats med hjälp av fångst i fällor i åmynningen sedan 1971. Fångsterna av ålyngel 2016 var större än på tjugoett år. Uppvandringen av juvenil ål i Viskan har följt de trender som observerats på andra platser i Europa och den bedöms inte ha något samband med verksamheten vid Södra Cell Värö. Fångsterna 2016 i provfisket dominerades av unga individer av olika torsk- ( plattfiskarter ( ( sedan provtagningarna startade 1983, särskilt i Värö. Fjärsing (Gadidae) ochPleuronectidae). De vanligaste förekommande arterna i fisket är sandskäddaLimanda limanda) och vitling (Merlangius merlangus). Flera av arterna har positiv utvecklingTrachinus draco), slätvar (Scophthalmus rhomus), ( melops ( ( rödspätta ( visar en nedåtgående trend i referensområdet Ustö. Sedan provfiskets början har artrikedomen ökat i båda områdena. Undersökning av fisksjukdomar påvisade inga betydande skillnader emellan referensområdet vid Ustö och det påverkade området vid Värö. Undersökningarna kan inte påvisa någon negativ effekt på fisk och skaldjur till följd av Södra Cell Värös utsläpp. För att undersöka bottenförhållandena och djurlivet på och i anslutning till utsläppstuben har området filmats varje höst med en fjärrstyrd undervattensfarkost. Havsbottnen i anslutning till tubens södra sida visade tecken på syrebrist vid filmningen 2016. Djurlivet på och runt tuben visade annars inte några förändringar jämfört med tidigare år.kolja (Melanogrammus aeglefinus), knot (Eutrigla gurnardus), rötsimpaMyoxocephalus scorpius), skäggsimpa (Agonus cataphractus), skärsnultra (Symphodus), simkrabba (Liocarcinus sp.), strandkrabba (Cancer maenas) och krabbtaskaCancer pagurus) har ökat i Värö. Några få arter har ökat i referensområdet Ustö, slätvarScophthalmus rhombus), simkrabba och krabbtaska. Till de arter som minskat i antal hörPleuronectes platessa) och torsk (Gadus morhua), kolja och rötsimpa som samtliga

Nyckelord

provfiske, fiskbestånd, pappersmassafabrik, recipientkontroll

Publicerad i

Aqua reports
2017, nummer: 2017:3
ISBN: 978-91-576-9482-9
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser