Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2006Öppen tillgång

Kolbäcksån - Recipientkontroll 2005

Sonesten Lars, Quintana Isabel

Sammanfattning

För att övervaka miljötillståndet i Kolbäcksån undersöker Institutionen för miljöanalys vid SLU, Uppsala, på uppdrag av Kolbäcksåns vatten??förbund, varje år ett antal sjöar och vattendrag inom vattensystemet. Prover tas regelbundet från 11 sjöar och 10 vattendrag. Undersöknings??programmet om??fattar vatten??kemi, växtplankton och bottenfauna. Inga större avvikelser från de normala förhållanden påvisades under årets undersökningar. Förutom något lägre fosfornivåer i sjöarna var den vattenkemiska sammansättningen överlag på normala nivåer. Till följd av de låga fosforhalterna var även växtplanktonmängderna lägre än normalt. Bottendjurssammansättningen var normalt både i sjöarnas strandzoner och på djup??bottnarna. Transporten av såväl närsalter som metaller lägre än vad som är vanligt för systemet, vilket beror på de senaste två årens måttliga vattenföring som i sin tur beror på lägre nederbörd än vanligt. Vattensystemet är i stora delar fortfarande starkt påverkat av olika tungmetaller. Metaller som fram??förallt kommer från gruv- och industri??relaterade verksamheter, bland annat tidigare kontaminerade sediment och gruvavfalls??depåer. OBS! En populärvetenskaplig sammanfattning av rapporten finns även tillgänglig (Sonesten 2006. Kolbäcksån - Sammanfattning av recipientkontroll 2005)

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2006, nummer: 2006:13
Utgivare: Institutionen för miljöanalys, SLU