Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2017Vetenskapligt granskad

Nationell miljöövervakning och utvärdering av ekosystemtjänster i fjäll och skog. Rapport 6754 Februari 2017. Naturvårdsverket

Svensson, Johan; Mikusinski, Grzegorz; Esselin, Anders; Adler, Sven; Blicharska, Malgorzata; Hedblom, Marcus; Hedenås, Henrik; Sandström, Per; Sandström, Stefan; Wardle, David

Sammanfattning

Ekosystemtjänster kan bidra till att synliggöra värden i naturen som människor är beroende av för sin överlevnad och sin välfärd. För att kunna planera för uthållig markanvändning och förvaltning av naturresurser behöver beslutsfattare på olika nivåer ha tillgång till bra information om landskapens, ekosystemens och ekosystemtjänsternas tillstånd. Projektets ambition har varit att utforska konceptet ekosystemtjänster och konkretisera hur ekosystemtjänster kan tillämpas, skattas, kartläggas och användas som underlag för beslut i strategisk och operativ markanvändning, landskapsplanering och uppföljning av tillstånd och förändringar i ekosystem och landskap. Fokus har varit norra Sveriges fjäll- och boreala skogslandskap med de landskaps- och naturresurser samt markanvändningar och ekosystem som förekommer där. Projektets mål har varit att den kunskap som utvecklats och de erfarenheter som gjorts ska göras tillgängliga och användbara för beslutsfattare och praktiker. Studien visar på ett konkret sätt hur begreppet ekosystemtjänster kan komma till praktisk nytta. Den här rapporten är ett resultat från ett av sju projekt inom forskningssatsningen Värdet av ekosystemtjänster och har författats av forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Man & Nature. Projektet finansierades av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag.

Publicerad i

Rapport / Naturvårdsverket
2017, nummer: 6754ISBN: 978-91-620-6754-0
Utgivare: Naturvårdsverket