Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Proceedings (redaktörskap)1999

Restaurering av biotoper

Berggren, Åsa
Berggren, Åsa (red.); Burman, Anna (red.)

Sammanfattning

Mångfaldskonferensen 1998: Restaurering av biotoper, arrangerades den 8–9 oktober i Stadshallen i centrala Lund. Arrangörer var CBM (Centrum för Biologisk Mångfald), NFR (Naturvetenskapliga Forskningsrådet) och Studiefrämjandet i Lund. Temat ”Restaurering av biotoper” var högaktuellt, bl.a. beroende på den remiss som då nyligen presenterats, där restaurering av nyttjad mark och bildandet av kompensationsbiotoper ingick som förslag på nya åtgärder i svensk naturvård. Restaureringar av biotoper har pågått i Sverige i flera decennier, men oftast i mindre omfattning och mest i de södra delarna av landet. Behovet av restaureringar och nyanläggningar av biotoper blir dock allt större i och med människans ökande nyttjande av mark och behovet finns nu i hela landet. Vi arrangörer såg här behovet av en konferens som samlade människor med intresse för detta område. Ett av målen med konferensen var att deltagarna skulle ha en blandad bakgrund. Kunskap behöver spridas mellan människor som har olika arbetsuppgifter och därigenom olika erfarenheter. Forskningsresultat bör komma allmänhet och utförare av praktiskt arbete till godo. Kunskapsluckor om arter och ekologiska processer bör komma till forskarnas kännedom så att de vet vilka forskningsbehov som föreligger. Dessutom bör erfarenhet från genomförda restaurerings- och anläggningsprojekt – lyckade och mindre lyckade – spridas mellan olika utförare. Inte att förglömma all intresserad allmänhet, exempelvis medlemmar från olika intresseföreningar, som kan bidra med specialkunskaper och engagemang. Deltagarna blev så många som 326 och hade just den blandade bakgrund vi eftersträvade. De kom från universitet, länsstyrelser, kommuner, högskolor, statliga verk, konsultbyråer, skogsvårdsstyrelser, gymnasieskolor, tidningar, intresseföreningar m.m. i hela Sverige och även från Danmark och Norge. Föreläsningdagens slutsummeringar syftade till att peka på de problem vi har idag och vad som behöver för att dessa ska kunna lösas, vilken ny kunskap som behövs och vad som krävs på myndighetsnivå för att bättre kunna genomföra projekt. Ett annat mål för konferensen var att öppna upp för nya möten människor emellan, och kanske så frön för framtida samarbete och inspirera till framtida restaureringsprojekt och forskning. Vi hoppas att vi lyckades med detta och att det som ett resultat av detta framöver kommer att finnas mer kunskap att ta del av inom restaureringsområdet, kanske i en framtida ”Mångfaldskonferens”. Denna skrift är i huvudsak en sammanfattning av de föreläsningar som hölls under konferensens första dag. Här finns också en förteckning över de restaurerings- och nyanläggningsprojekt som besöktes under exkursionerna på konferensens andra dag. Mångfaldskonferensen är planerad att återkomma varje år i början av oktober. ”Biodiversitet i staden” är temat för 1999 års konferens i Göteborg. Detta var även temat för en av föreläsningarna på konferensen 1998.

Publicerad i

CBM:s skriftserie
1999, nummer: 2ISBN: 91-89232-04-6Utgivare: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet