Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2017Öppen tillgång

Kvalitet och lagring av frukt

Tahir, Ibrahim

Sammanfattning

Modern svensk yrkesodling av frukt har, under senare år, blivit allt mer undertryckt av konkurrensen med importerad frukt, vilket har resulterat i ojämn och ofta dålig lönsamhet. För att stärka konkurrenskraften för svensk frukt och erbjuda konsumenter unika produkter, måste fruktkvaliteten bevaras och efterskördförluster minimeras genom vidareutveckling av lagringsteknologin och fastställning av optimal mognadsnivå för varje enskild sort. Dessutom bör kompetensen hos fruktodlare höjas, särskilt avseende fruktens utveckling och kvalitetsförsämring

Nyckelord

fruktkvalitet; fruktsorter; kvalitetskontroll; lagringspotential; lagringsteknologi; mognadsprocess

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2017, nummer: 2017:17Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet