Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Arters spridning i en grön infrastruktur : kunskapsöversikt och vägledning för analyser

Berglund, Håkan; Sundberg, Sebastian; Eide, Wenche

Sammanfattning

Denna rapport innehåller fem kapitel som tillsammans ska bidra med vetenskapligt faktaunderlag och vägledning i olika frågor om arters spridning och spridningsmöjligheter – eller konnektivitet som det också kallas. I kapitel 1 ges en översikt av hur arbetet med grön infrastruktur kan organiseras och hur kunskap om arters spridning och konnektivitet kan vägas in i analyser. Kapitel 2 ger en introduktion till facktermer och matematiska modeller som används för att beskriva arters spridning och konnektivitet. Kapitel 3 och 4 innehåller kunskapsöversikter med fokus på forskningsstudier av djurs, växters och svampars spridning i skog samt i andra terrestra landskapstyper (gräsmarker, våtmarker och fjäll). I kapitel 5 översätts det som framkommit i kunskapsöversikterna till vägledning om när och hur spridning och konnektivitet bör vägas in i analyser av grön infrastruktur.

Nyckelord

arters spridning; grön infrastruktur; kunskapsöversikt

Publicerad i

ArtDatabanken Rapporterar
2018, nummer: 19eISBN: 978-91-87853-35-7
Utgivare: ArtDatabanken SLU