Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Bottentrålning - effekter på marina ekosystem och åtgärder för att minska bottenpåverkan

Sköld, Mattias; Nilsson, Hans; Jonsson, Patrik

Sammanfattning

Under senare år har nya modeller för att detaljerat beskriva fiskets rumsliga utbredning och intensitet tagits fram. Metoder har utvecklats för hur detta fisketryck kan påverka ekosystemen via habitatens och bottendjurens känslighet för bottentrålning. Arbetet har bedrivits bl.a. genom det EU-finansierade forskningsprojektet BENTHIS och Internationella Havsforskningsrådet (ICES) och resultaten har tillämpats i ICES rådgivning till EU om indikatorer för bl.a. Havsmiljödirektivet. Denna rapport är kunskapssammanställning som bygger på detta arbete och fokuserar på den fysiska interaktionen mellan bottentrålfiske och havsbotten och indirekta effekter av bottentrålning kopplade till näringsväven. Rapporten går också igenom möjliga åtgärder för att minska bottentrålningens fysiska påverkan på havsbotten. I uppdraget från Havs- och vattenmyndigheten, som ligger till grund för denna rapport, ingick även att utreda bottentrålningens effekter i skyddade områden. Särskilt fokus har därför lagts på att identifiera och sammanfatta de studier som genomförts i svenska marina skyddade områden. Slutligen summeras översiktligt andelen av olika habitat som befinner sig inom områden med bottentrålningsförbud, samt var bottentrålningen bedrivs inom svensk ekonomisk zon i relation till den svenska trålgränsen.

Nyckelord

Bottentrålning, Bottenfauna, Marina skyddsområden

Publicerad i

Aqua reports
2018, nummer: 2018:7eISBN: 978-91-576-9562-8
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet