Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2019Öppen tillgång

Mjölkproducenters uppfattning om nya avelsverktyg : en del av projektet Ökad lönsamhet med nya avelsverktyg i mjölkkobesättningarna

Wallin, Emma; Nordström Källström, Helena

Sammanfattning

Den ekonomiska situationen är oroande för många mjölkproducenter, inte enbart i Sverige utan stora delar av Europa. Ungefär 6,5 % av de svenska mjölkföretagen läggs ner på årlig basis och det har varit så under de senaste decennierna, men storleksrationaliseringen har pågått längre än så, mjölkgårdarnas antal har minskat sedan mitten på 1900-talet. 2006–2007 var det också en större svacka i lönsamheter i samband med höga spannmålspriser tillsammans med politiska förändringar, och den ekonomiska oron de senaste åren beror främst på vikande mjölkpriser hos de större uppköparna. Avelsarbete är en strategi för att effektivisera mjölkproduktionen, tillsammans med andra åtgärder. Föreliggande rapport presenterar resultatet av en studie baserat på djupintervjuer med mjölkproducenter i Sverige. Intervjustudiens fokus är att belysa mjölkproducenternas åsikter, upplevelser och erfarenheter kring avelsmetoder, avelsrådgivning och avelsstrategier, utifrån sitt eget avelsarbete. Intervjuerna har under sommaren 2015 genomförts i regionerna Halland, Skaraborg och Uppland/Södermanland. Fem avelsmetoder, könssorterad sperma, genomisk selektion av kvigor/kor, embryoöverföring, korsningsavel samt köttras-semin, är fokus i övergripande forskningsprojektet som intervjustudien är en del av. Intervjustudien behandlar de fem avelsmetoderna samt frågor som rör avelsrådgivning, avelsintresse samt avelns betydelse. Ifrån intervjuerna såg vi inga stora skillnader mellan de utvalda regionerna gällande studiens syfte och frågeställningar. Dock såg vi vissa skillnader, även om det empiriska materialet visar nyanser, mellan de gårdar [åtta stycken] som använder avelsrådgivning och de gårdar [sex stycken] som inte gör det. Skillnaderna bestod bl.a. i avelsstrategi, varifrån lantbrukarna köper avelsmaterial och synen på rådgivning. Embryoöverföring, korsningsavel och genomisk selektion av hondjur var de tre avelsverktyg som under intervjuerna innehöll mest varierande åsikter och erfarenheter, t.ex. sågs genomisk selektion som både hjälpmedel och orsak till minskat intresse för avel. Lantbrukare påverkas av det rådande ekonomiska läget i mjölkbranschen. I denna studie har inte syftet varit att undersöka på vilket sätt mjölkproducenter påverkas och till vilken grad, men vi har sett tendenser att situationen påverkar lantbrukarnas avelsarbete. Berättelserna från lantbrukarna vittnar om att mjölkpriset och livdjursmarknaden är två exempel på faktorer som påverkar bl.a. val av avelsmetoder och strategi.

Nyckelord

mjölkproducenter; avelsmetoder; avelsverktyg

Publicerad i

Urban and rural reports
2019, nummer: 2019:2eISBN: 978-91-85735-56-3Utgivare: Department of Urban and Rural Development, University of Agricultural Sciences