Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2017

Om illegal jakt i Fennoskandia : rapport från symposium

Nordström Källström, Helena; Von Essen, Erica; Hansen, Hans Peter; Peterson, M. Nils; Peterson, Tarla

Sammanfattning

Ett ökat missnöje bland delar av landsbygdsbefolkningen och jägarsamhället gentemot bevarandepolitiken för stora rovdjur har påverkat den sociopolitiskt motiverade illegala jakten på dessa arter. Denna typ av jaktbrott har legat som grund för undersökningen i ett tvärvetenskapligt internationellt samarbetsprojekt lett av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, vid Ultuna. Efter tre år av djupintervjuer med jägare, en enkätundersökning, jämförelser med andra delar av världen och nära samarbete med forskare i Fennoskandia avslutades projektet 2016. Föreliggande rapport fullbordar resultatförmedlingen och den avslutande diskussionen omkring forskningsresultaten från projektet och ger samtidigt uppslag för framtida forskning. För första gången presenterades hela projektet och dess medlemmar för en publik bestående av praktiker och intressegrupper runt jakt. Rapporten sammanfattar på detta sätt två dagars temadiskussioner i en workshop med 45 representanter från olika samhällssektorer, bland annat jägare- jordbruks- och naturskyddsorganisationer, länsstyrelser, Naturvårdsverket, polis och åklagare som de ser ut i länderna som utgör Fennoskandia: Sverige, Norge, Danmark och Finland. Diskussionerna handlade om social kontroll och illegal jakt, att flytta viltförvaltningen till domstolarna, EUs inflytande och olika plattformar för att förebygga illegal jakt, speciellt på stora rovdjur, som vargar. Rapporten riktar sig till både forskare och praktiker som möter problem med social accepterade, men hemliga och gömda, former av illegal jakt som i sin tur beror av statsapparatens legitimitetskris, misstro mot politik och politiker och som också är en manifestation för landsbygdens motstånd i ett modernt samhälle.The following report marks the dissemination and discussion of the research results and insights for future research produced by this project. Hence, it represents the first time the full research project and its members stand before the public and interest groups. The report synthesizes two days of workshop thematic discussions between 45 participants from societal sectors including hunting and nature conservation NGOs, county administrative boards, Environmental Protection Agencies, law enforcement, environmental attorneys and farming associations as they feature across the Fennoscandian countries: Sweden, Norway, Denmark and Finland. Its discussions center on social control in wildlife crime, the juridification of hunting issues, the influence of the EU and platforms for going forward to mitigate poaching, in particular of large carnivores like the wolf. The report is an essential read for both researchers and practitioners faced with the problem of socially accepted, but secretive and hidden, forms of illegal hunting in response to governmental legitimacy crises, distrust of policy and policy-makers, and as a manifestation of rural resistance in modernity.

Nyckelord

illegal jakt; tjuvjakt; legitimitet; Habitatdirektivet; social kontroll; vargförvaltning; meningsskiljaktigheter; Natura 2000

Publicerad i

Urban and rural reports
2017, nummer: 2017:2
eISBN: 978-91-85735-44-0
Utgivare: Department of Urban and Rural Development, University of Agricultural Sciences