Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2019Öppen tillgång

Innebär tillförsel av biogödsel runt Bornsjön ökad risk för fosforläckage? : en lysimeterstudie med tillförsel av rötade matrester och mineralgödsel

Blomberg, Maria; Bergström, Lars; Engle, Olof; Ulen, Barbro

Sammanfattning

Att använda biogödsel såsom rötat matavfall som ersättning till mineralgödsel diskuteras för att recirkulera fosfor inom jordbruket. I denna pilotstudie undersöktes om fosforläckaget efter tillförsel av avvattnat rötat matavfall skiljde sig jämfört med tillförsel av mineralgödsel (monoammoniumfosfat) och utan gödsling (kontroll). Biogödseln bestod av rötat matavfall med en fosforhalt av 12% beräknad per torrvikt. De tre försöksleden utsattes för fem bevattningscykler som genererade avrinning. Gödselgivan motsvarade den högsta tillåtna och regnintensitet valdes så att det motsvarar ett värsta tänkbara scenario. Denna pilotstudie visar inte på någon förhöjd risk att sprida avvattnad biogödsel på en lerjord av den typ som användes. Effekter på näringsläckage från rötat matavfall behöver dock undersökas vidare i fältförsök.

Nyckelord

biogödsel; fosforläckage

Publicerad i

Ekohydrologi
2019, nummer: 158
Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet