Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015Open access

Kött och mjölk från djur uppfödda på bete och restprodukter - ger det en hållbar kost? : resultat från projektet Hållbar svensk proteinkonsumtion

Röös, Elin; Patel, Mikaela; Spångberg, Johanna; Carlsson, Georg; Rydhmer, Lotta

Abstract

Våra matvanors miljöpåverkan
Har du funderat på våra matvanors miljöpåverkan? Hur ska du välja för att matproduktionen ska uppfylla så många miljömål som möjligt? Och vad är egentligen viktigast – att äta kött – att dricka mycket mjölk – stor biologisk mångfald – att maten är hälsosam – att maten räcker till många – att djuren har det bra – att landskapet är vackert – att många får jobb på landsbygden?
Idag används drygt 30 procent av jordens isfria yta till jordbruk och bete. Odling av grödor till mat och foder innebär oundvikligen att jordens naturliga ekosystem utsätts för negativ miljöpåverkan. Jordbruket är den största orsaken till att den biologiska mångfalden på jorden minskar och att både djur och växter utrotas. När jordbruksmarken gödslas med kväve omvandlas en del av detta kväve till lustgas som är en kraftig växthusgas. Metangas som bildas i matsmältningen hos kor och andra idisslare orsakar också klimatpåverkan. Till detta kommer utsläpp av koldioxid från traktorer och från senare led i kedjan när livsmedel förädlas, lagras och transporteras. Besprutning av grödor för att motverka ogräs samt skadliga insekter och svampar riskerar att drabba organismer i naturliga ekosystem. Jordbruk orsakar också övergödning av sjöar och hav genom att kväve och fosfor läcker ut från åkermarken.

Keywords

protein, konsumtion, hållbar, animalieproduktion

Published in


ISBN: 978-91-576-9370-9
Publisher: Framtidens lantbruk